Rada Rodziców

Rok Szkolny 2023/2024

Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Siedlcach. Głównym zadaniem Rady jest podejmowanie działań mających wspomagać statutową działalności szkoły. Odbywa się to poprzez gromadzenie i wydatkowanie funduszy pochodzących ze składek rodziców i innych źródeł.

Rada Rodziców wydatkuje środki na następujące cele:

 • organizację etapów szkolnych konkursów i zawodów, dofinansowanie konkursów i zawodów, umożliwianie uczniom udziału w etapach ponad szkolnych konkursów i zawodów;
 • organizację imprez, przedsięwzięć i projektów o charakterze ogólnoszkolnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym;
 • dofinansowanie działalności organizacji szkolnych;
 • zakup nagród rzeczowych i dyplomów dla wyróżniających się uczniów;
 • doposażenie biblioteki szkolnej w nowości w celu promowania czytelnictwa;
 • doposażenie pracowni i gabinetów terapeutycznych w pomoce, sprzęt, urządzenia i materiały, w celu zapewnienia dzieciom jak najlepszych warunków rozwoju;
 • pokrywanie kosztów przejazdu uczniów na konkursy przedmiotowe i zawody sportowe;
 • zakup sprzętu i materiałów do prowadzenia zajęć kreatywnych (robotyka, szachy, i inne);
 • organizację imprez szkolnych- dyskoteki, bale okolicznościowe;
 • dokupowanie, naprawa szafek uczniów;
 • pomoc uczniom w trudnej sytuacji materialnej.

Aby nasze plany i pomysły mogły być zrealizowane, musimy posiadać na to odpowiednie środki. 

Dziękujemy wszystkim rodzicom oraz darczyńcom za wpłacane pieniądze i podkreślamy, że wracają one do naszych dzieci, uatrakcyjniając i wzbogacając szkolne życie.

Rada Rodziców
przy SP3 w Siedlcach


Uchwałą Rady Rodziców składka roczna na Fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024 wynosi 150 zł od ucznia. Może być ona wpłacona w sekretariacie szkoły, do wychowawcy lub na konto Rady Rodziców jednorazowo lub w ratach.

Konto do wpłat: Bank Spółdzielczy o/Siedlce - nr 03 9194 0007 0000 1850 2000 0010
Tytułem: Nazwisko i imię ucznia oraz klasa, z dopiskiem „Rada Rodziców”


Uchwałą Rady Rodziców, nowo przyjęci uczniowie, w szczególności klas 1, proszeni są o uiszczenie  wpłaty 120zł – jednorazowa (za cały okres edukacji dziecka w naszej szkole) wpłata na poczet amortyzacji szafek. Może być ona wpłacona w sekretariacie szkoły, do wychowawcy lub na konto Rady Rodziców.

Konto do wpłat: Bank Spółdzielczy o/Siedlce - nr 03 9194 0007 0000 1850 2000 0010
Tytułem: Nazwisko i imię ucznia oraz klasa, z dopiskiem „szafka”

Ubepieczenie: 53 zł

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki
  ul. Sekulska 10
  08-110 Siedlce,
 • +48 25 794 34 31;
  +48 25 794 34 30;

Galeria zdjęć