Szkolne Koło Turystyczno - Geograficzne "TRÓJKA"

Szkolne Koło Turystyczno - Geograficzne (SKT-G) przy Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Siedlcach powstało we wrześniu 2005 jako kontynuacja zajęć terenowych realizowanych od wielu lat przez szkolne Koło Geograficzne. Założycielem i jednocześnie prowadzącym zajęcia klubu jest p. Marek Madziar. 
Do koła należy grupa uczniów z klas 5-8 naszej szkoły. Zajęcia odbywają się w poniedziałki na 8 godzinie lekcyjnej (14.30- 15.15).
Szkolne Koło Turystyczne realizuje zadania szkoły z zakresu edukacji przyrodniczej, a jednocześnie propaguje turystykę i aktywny tryb życia, jako formę spędzania czasu wolnego. Spotkania członków SKT-G mają formę nieobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych. 
Klub w swojej działalności statutowej współpracuje z PTTK oddział Siedlce.

Cele zajęć SKT

 •  kształtowanie postaw proregionalnych poprzez poznanie i popularyzowanie „małej ojczyzny” jej walorów przyrodniczych, piękna krajobrazu, historii i dziedzictwa kulturowego. 
 • budzenie zainteresowania szeroko rozumianą przestrzenią geograficzną (własnym regionem, terytorium Polski, Europy, świata) oraz przygotowanie do swobodnego poruszania się w niej. 
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za swoje środowisko życia (geograficzne i społeczne), gotowości uczestniczenia w rozwiązywaniu problemów swojej społeczności. 
 • zachęcanie do zdobywania wiedzy regionalnej 
 • rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą 
 • łączenie wiedzy zdobytej na lekcjach z praktyką i rozwijanie poprzez turystykę wiedzy interdyscyplinarnej • budzenie patriotyzmu lokalnego 
 • współpraca z różnymi instytucjami naszego terenu 
 • kształtowanie postaw tolerancji i szacunku dla ludzi i dorobku innych regionów w Polsce i poza jej granicami 
 • rozwijanie umiejętności wykorzystywania Internetu zarówno dla zdobywania informacji jak i prezentowania własnych osiągnięć 
 • kształtowanie współodpowiedzialności za środowisko naturalne 
 • ćwiczenie umiejętności orientowania się w terenie 
 • rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów 
 • opisywanie i wyjaśnianie zjawisk i procesów jakie zachodzą między elementami środowiska przyrodniczego

 

Zadania do realizacji

 • dokumentacja działania koła, a szczególnie wycieczek szkolnych dla potrzeb kroniki i gazetki szkolnej
 • prowadzenie zajęć edukacyjnych w terenie
 • stworzenie statutu zachowania się turysty na terenie obszaru chronionego np. rezerwatu, czy użytku ekologicznego
 • wykorzystanie Internetu do gromadzenia informacji o regionie
 • udział w rajdach pieszych i rowerowych we współpracy z PTTK
 • planowanie wycieczek turystyczno-krajoznawczych
 • nabycie umiejętności poprawnego posługiwania się mapą w terenie
 • praktyczne korzystanie z azymutu do określania kierunków w terenie i na mapie

 

Tematyka zajęć SKT

 1. spotkanie informacyjno-organizacyjne 
 2. bezpieczeństwo „na szlaku” 
 3. planowanie, realizacja i omówienie wycieczek SKT 
 4. zaprojektowanie i stworzenie strony internetowej 
 5. poznanie przeszłości i zabytków Siedlec
 6. ćwiczenia na orientację i w czytaniu mapy topograficznej 
 7. ćwiczenia w projektowaniu tras krajoznawczych 
 8. udział w Turnieju na orientację organizowanym przez PTTK 
 9. zapoznanie uczniów z dokumentacją formalno-prawną wycieczek i opracowanie własnych dokumentów

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki
  ul. Sekulska 10
  08-110 Siedlce,
 • +48 25 794 34 31;
  +48 25 794 34 30;

Galeria zdjęć